ศึกษาดูงาน

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6

สรุปข้อเสนอแนะ ประโยชน์และการนำไปใช้
จากการที่ได้ศึกษาในรายวิชาการจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศ เกิดประโยชน์กับตนเองเป็นอย่างมาก เกิดความรู้สึกว่าตัดสินใจถูกที่ได้มาศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา สามารถนำทักษะที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้กับโรงเรียนในด้านการจัดเก็บข้อมูล การรายงานผลการจัดการ โดยเฉพาะการรายงานการประเมินโรงเรียน ที่จะต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบจาก สมศ.สามารถลดระยะเวลาในการตรวจสอบได้ เมื่อได้รับแนวคิดดังกล่าวจึงอยากจะนำไปทดลองใช้ที่โรงเรียนในการประเมินในครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษารายวิชานี้อยากให้ท่านอาจารย์ได้ตรวจพื้นฐานทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น